Wykorzystywanie drogi w sposób szczególny.

Wykorzystywanie drogi w sposób szczególny

policja-leszno-gifInstrukcja postępowania dla organizatorów imprez wykorzystujących drogi w sposób szczególny

W myśl art. 65-65i Ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym zawody sportowe, rajdy, wyścigi i inne imprezy, które powodują utrudnienie ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą odbywać się pod warunkiem uzyskania zezwolenia organu zarządzającego ruchem na drodze, na której odbywa się impreza (w przypadku dróg różnych kategorii – organ zarządzający wyższej kategorii a w przypadku dróg tej samej kategorii – organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

Instrukcja postępowania dla organizatorów imprez wykorzystujących drogi w sposób szczególny

 

W myśl art. 65-65i Ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym zawody sportowe, rajdy, wyścigi i inne imprezy, które powodują utrudnienie ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą odbywać się pod warunkiem uzyskania zezwolenia organu zarządzającego ruchem na drodze, na której odbywa się impreza (w przypadku dróg różnych kategorii – organ zarządzający wyższej kategorii a w przypadku dróg tej samej kategorii – organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

Zezwolenie wydawane  pisemny wniosek organizatora imprezy złożony na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia u zarządcy drogi. Kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami organizator przesyła w tym samym terminie do właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy Komendanta Wojewódzkiego Policji. Przed wydaniem zezwolenia, organ właściwy do jego wydania zwraca się do właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji o wydanie opinii.

Jednocześnie informujemy, że przed wydaniem stosownej opinii Komendant Wojewódzki Policji, w celu zapewnienia odpowiednich warunków korzystania z dróg przez osoby, które nie uczestniczą w imprezie, a także bezpieczeństwa uczestnikom i organizatorom(na podstawie art. 106 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego) przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

          Zgodnie z art. 65b ust. 3, 4 ww.Ustawy wniosek o udzielenie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny powinien zawierać:

1. Imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy,

2.  Rodzaj i nazwę imprezy,

3. Informację o miejscu i dacie rozpoczęcia,przebiegu oraz zakończenia imprezy,

4. Informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy,

5. Wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy,

6. Podpis organizatora lub jego przedstawicieli,

7. Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

8. Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia,

9. Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw,

10. Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określonego w art. 65a ust. 3 pkt 3,

11  Listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,

12. Pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z policją,

13.  Rodzaj i ilość środków technicznych, o których mowa w ust. 2 pkt. 8 (znaki, tablice ostrzegawcze i informacyjne, liny wstęgi taśmy barierki płotki przegrody służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy), oraz miejsce ich rozlokowania,

14. Rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwymi dysponentami jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,

15. Sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,

16. Oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,

17. Rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,

18. Organizacje łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy,

19. Sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy – przed imprezą i w trakcie jej trwania,

20. Zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw,

21. Pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzenia jej na terenach leśnych,

  

Ewentualne pytania proszę kierować do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie tel. 47 77 31 280 

 

           

 

 

Powrót na górę strony