Zasady odznaczania i wyróżniania Honorowych Dawców Krwi

Zasada odznaczania i wyróżniania

                        ZASADY ODZNACZANIA I WYRóŻNIANIA HONOROWYCH DAWCóW KRWI                                                            POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA


 

(Załącznik do Uchwały Nr 242/2001 Zarządu Głównego PCK z dnia 15 lutego 2001)

Niniejsze zasady zostały opracowane na podstawie:

Ustawy z dnia 16 października 1992 (Dziennik Ustaw nr 90, pozycja 450) o orderach i odznaczeniach.
Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 (Dziennik Ustaw nr 106, pozycja 681) o publicznej służbie krwi.
Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1998 (Dziennik Ustaw nr 124) w sprawie równoważności innych składników krwi.
Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1999 (Dziennik Ustaw nr 84) w sprawie nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi".

§ 1

Znosi się nadawanie odznak HDK (Honorowy Dawca Krwi) brązowej, srebrnej i złotej Osoby, które zostały wyróżnione odznaką HDK przed wejściem w życie niniejszego regulaminu, zachowują prawo do jej używania.
(Do tej pory odznaka HDK była nadawana po oddaniu następujących ilości krwi pełnej:
600 mi
lilitrów - brązowa,

Preview

1500 mililitrów - srebrna,

 Preview

 

 

 
 
3000 mililitrów - złota)


 Preview

§ 2

Spełniając wymogi zawarte w Artykule 6 Ustęp 1 i 2 ustawy o publicznej służbie krwi oraz cytowanych wyżej rozporządzeniach, przy nadawaniu odznak "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" bierze się pod uwagę oprócz ilości oddanej krwi, ilość oddanego osocza i ilość donacji krwinek płytkowych według przelicznika:
1 litr krwi =3 litry osocza = 1,2 donacji krwinek płytkowych - kobiety.
1 litr krwi = 3,3 litra osocza = 1,35 donacji krwinek płytkowych - mężczyźni.

§ 3

1. Odznaki honorowe ZHDK (Zasłużony Honorowy Dawca Krwi) nadaje się honorowemu dawcy krwi po oddaniu w dowolnym okresie co najmniej:

ZHDK pierwszego stopnia

15 litrów krwi lub 45 litrów osocza lub 18 donacji krwinek płytkowych - kobiety
18 litrów krwi lub 59 litrów osocza lub 24 donacje krwinek płytkowych - mężczyźni
Preview

ZHDK drugiego stopnia

10 litrów krwi lub 30 litrów osocza lub 12 donacji krwinek płytkowych - kobiety
12 litrów krwi lub 40 litrów osocza lub 17 donacji krwinek płytkowych - mężczyźni
Preview
ZHDK trzeciego stopnia

5 litrów krwi lub 15 litrów osocza lub 6 donacji krwinek płytkowych - kobiety
6 litrów krwi lub 20 litrów osocza lub 9 donacji krwinek płytkowych - mężczyźni
Preview
2. Odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" mogą być nadane również klubom HDK PCK posiadającym wybitne osiągnięcia w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa:

ZHDK pierwszego stopnia po 20-letnim okresie działalności
ZHDK drugiego stopnia po 15-letnim okresie działalności
ZHDK trzeciego stopnia po 10-letnim okresie działalności

3. Nadanie zbiorowej odznaki wyższego stopnia nie jest uwarunkowane posiadaniem przez klub odznaki stopnia niższego.

4. Odznakę i legitymację "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" nadaje Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na wniosek jednostek organizacyjnych PCK stowarzyszeń i klubów zrzeszających honorowych dawców krwi oraz jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.

5. Odznakę wręcza w sposób uroczysty Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża lub osoba przez niego upoważniona.

6. Odznakę nosi się po prawej stronie.

KRYSZTAŁOWE SERCE 

Preview
Wyróżnienie może być przyznane za wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa w PCK. Mogą je otrzymać osoby, które w sposób konkretny spowodowały rozwój idei czerwonokrzyskich, a szczególnie honorowego krwiodawstwa. Prowadziły systematyczną, aktywną działalność propagandową w PCK i posiadają:
krwiodawcy odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi pierwszego stopnia i Odznakę Honorową PCK drugiego stopnia.
pozostali działacze Odznakę Honorową PCK pierwszego stopnia.

Wyróżnienie przyznaje jeden raz w roku Kapituła, którą stanowi Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa. Do jego wręczania upoważnieni są członkowie KR HDK oraz prezes lub wiceprezes zarządu PCK.