Dane osobowe

Kauzula informacyjna - monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZAKRESÓW I CELÓW MONITOROWANIA OBIEKTÓW, POJAZDÓW POLICJI ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ POLICJĘ CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH

 

Szanowna Pani, Szanowny Panie,


zgodnie z postanowieniami:


- art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
- art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Lesznie z siedzibą przy ul. 17 Stycznia 8, 64-100 Leszno.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Hanna Serwatka– kontakt:
a) tel. 47-77-
312-02;
b) e-mail: iod.
leszno@po.policja.gov.pl,
c) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Podczas nieobecności IOD, osobą zastępującą jest asp. Daria Żmuda – tel. 47 77 31 624

e-mail: daria.zmuda@po.policja.gov.pl


3. Dbając o cele przedstawione w punkcie kolejnym monitorowanie przez Policję realizowane jest w następujących obszarach: elektroniczna poczta służbowa, komputery służbowe, telefony służbowe, paralizatory wyposażone w kamerę, urządzenia do kontroli prędkości, lokalizacja poprzez system GPS radiostacji umieszczonych w radiowozach i stacjach nasobnych, mobilnych terminali noszonych i przewoźnych, system odsłuchowy rozmów telefonicznych, wejść i wyjść poprzez system kontroli dostępu. Monitorowanie prowadzone jest poprzez sprawdzenia w systemach teleinformatycznych oraz analizę i weryfikację nośników informatycznych, urządzeń służbowych i dokumentacji służbowej.


4. Dane osobowe, w ramach monitorowania, przetwarzane są w celach:
a)zapewnienia ochrony form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów i danych identyfikujących policjantów, policyjnych środków transportu,
b)zapewnienie bezpieczeństwa policjantom w ramach realizowanych obowiązków służbowych,
c)ochrony informacji niejawnych, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych oraz innych przepisów i procedur dotyczących ochrony informacji niejawnych,
d)ochrony mienia znajdującego się na terenie obiektów oraz terenie bezpośrednio przylegającym, przed kradzieżą lub zniszczeniem oraz osób w nich przebywających, na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
e)uniemożliwienia dostępu do obiektów osobom nieupoważnionym,
f)zapewnienia organizacji pracy i pełnego wykorzystania czasu służby, poprzez nadzór służbowy,
g)zapewnienie właściwego użytkowania udostępnionych Pani/Panu narzędzi pracy,
h)prowadzenia czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.


5. Monitoring obejmuje teren jednostki oraz miejsca poza jego obrębem, w których podejmowane są czynności służbowe z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.


6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z pełnieniem służby w Policji i realizowaniem czynności na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e, f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie wyżej wskazanej ustawy.


7. Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane w postaci obrazu, głosu nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem organów uprawnionych do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.


8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


9. Zapis obrazu i dźwięku przetwarzanego monitoringu w ramach realizowanych czynności służbowych na podstawie ustawy o Policji jest przechowywany przez administratora przez maksymalny okres 2 miesięcy i jest uzależniony od pojemności pamięci masowej rejestratorów, a następnie ulega nadpisaniu kolejnym materiałem lub do czasu zakończenia prawomocnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa, w zakresie w jakim nagranie obrazu może stanowić dowód w tym postępowaniu.


10. Na stanowisku monitoringu wizyjnego w obiekcie minimalny czas przechowywania danych wynosi 30 dni, a archiwizacja materiału następuje najmniej po 60 dniach, w zależności od pojemności pamięci masowej rejestratora.


11. Logi systemu kontroli dostępu są zabezpieczane zgodnie z przepisami i procedurami o ochronie informacji niejawnych.


12. Nagrania rozmów telefonicznych i radiowych przechowywane są przez okres 24 miesięcy.


13. Radiotelefony fabrycznie są wyposażone w moduł GPS umożliwiający ustalenie pozycji urządzenia. Dane te przechowywane są przez okres co najmniej 365 dni.


14. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania.
Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego do Administratora (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”). Ograniczenia zakresu praw przysługujących Pani/ Panu wynikają w szczególności z przepisów przywołanych powyżej oraz aktów do nich wykonawczych.


15.Przetwarzanie danych w ramach monitoringu jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji określonego celu przetwarzania przez Administratora, uniemożliwienie Pani/Panu jako funkcjonariuszowi Policji skorzystanie z przysługujących mu uprawnień, jak również może stanowić naruszenie obowiązków służbowych.


16. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Kontakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, bądź droga elektroniczną poprzez stronę https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt .


17. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powrót na górę strony