Dane osobowe

Klauzula informacyjna DODO

Szanowana Pani/ Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości ( Dz. U z 2019 r., poz. 125) dalej " ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680",

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

 1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji w Lesznie

  adres : 64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 8

 1. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji zapewnia;

Inspektor ochrony danych osobowych KMP w Lesznie jest Hanna Serwatka

 

adres: ul. 17 Stycznia 8, 64-100 Leszno

tel. 47 77 31-202

e-mail : iod.leszno@po.policja.gov.pl

 

Podczas nieobecności IOD, osobą zastępującą jest asp. Daria Żmuda – tel. 47 77 31 624

e-mail: daria.zmuda@po.policja.gov.pl

 1. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie

W KMP w Lesznie dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 1. Prawa osób, któych dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą

  dyrektywę 2016/680:

   

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu; ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

   e-mail: iod@uodo.gov.pl,

  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacji przewidzianych prawem

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego do administratora danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego , tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danhych Osobowych.

Powrót na górę strony