Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Lesznie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.leszno.policja.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 3 stycznia 2011 r. 

Strona internetowa częściowo jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt,  że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 30.09.2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest asp. szt. Monika Żymełka, e-mail monika.zymelka@po.policja.gov.pl,  tel. 47 77 31-687. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,  na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej i stronie BIP jest zamieszczona ikona zakładki pod nazwą obsługa osób uprawnionych. Dotyczy pomocy w załatwieniu sprawy dla osób doświadczających trwałych  lub okresowych trudności w komunikowaniu. Można kontaktować się poprzez: wiadomości sms, pocztę elektroniczną, faks, platformę e-puap, stronę internetową. W zakładce znajduje się również do pobrania – karta zgłoszenia pomocy.

 

Dostępność architektoniczna

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W LESZNIE

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, znajduje się przy ul. 17 stycznia 8 (budynek „A”) oraz ul. Korcza 3 (budynek „B”).

Oba budynki są oznaczone nazwą ulicy, tablicą informacyjną oraz podświetlonym napisem 3d "POLICJA".

 Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, przemieszczanie po wewnętrznej części budynku odbywa się tylko w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KMP (osoby wprowadzającej).

Do wejść głównych budynków prowadzą schody.

W budynku przy ul. 17 stycznia 8 interesanci mogą być obsłużeni w holu budynku lub we wskazanych przez pracownika pomieszczeniach. W szczytowej części tego budynku znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych, umożliwiająca dostęp do wskazanych pomieszczeń na parterze osobom z niepełnosprawnością ruchową. Osoba kontaktuje się z recepcją budynku (poprzez dzwonek przywoławczy, znajdujący się przy platformie), celem przywołania osoby do uruchamiania platformy i umożliwienia wejścia na teren wewnętrzny komendy.

W budynku przy ul. Korcza 3 brak takiego urządzenia oraz windy. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą kontaktować się ze służbą dyżurną przez znajdujący się przed wejściem do budynku domofon przywołania.

Oba budynki nie posiadają windy.

Przed wejściami do budynków znajdują się wyznaczone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Toalety dla interesantów znajdują się na parterach budynków, nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille̕a.

Obiekty posiadają wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

 

Budynek „C”, 64-100 Leszno, ul. Korcza 3 (w podwórzu)

 

To budynek dwukondygnacyjny.

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną.

Usytuowane jest na parterze, wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. Na piętro budynku prowadzą schody (brak windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Przed wejściem znajduje się wyznaczone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille̕a.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są sprzed wejść na poszczególne kondygnacje i poruszają się po terenie budynku w obecności funkcjonariusza  Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej).

Toalety znajdują się na obu kondygnacjach budynku, żadna nie jest przystosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

JEDNOSTKI PODLEGŁE

 

I Rewir Dzielnicowych, 64-100 Leszno, ul. Kilińskiego 2

 

To budynek jednokondygnacyjny, do którego prowadzi wejście z poziomu gruntu. Wejście  oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Przed wejściem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille̕a.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wszystkie osoby oczekujące na przyjęcie przez funkcjonariusza przebywają w poczekalni znajdującej się tuż za wejściem i poruszają się po budynku w obecności funkcjonariusza Policji.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku – wejście z poczekalni.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

II Rewir Dzielnicowych, 64-100 Leszno, Al. Konstytucji 3 Maja 7

 

To budynek jednokondygnacyjny, do którego prowadzą schody (brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Wejście  oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Przed wejściem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille̕a.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wszystkie osoby oczekujące na przyjęcie przez funkcjonariusza przebywają w poczekalni znajdującej się tuż za wejściem i poruszają się po budynku w obecności funkcjonariusza Policji.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Zespół Dzielnicowych w Krzemieniewie, 64-120 Krzemieniewo, ul. Spółdzielcza 20

To budynek dwukondygnacyjny. Do pomieszczeń policyjnych, znajdujących się na parterze budynku, prowadzą schody (brak podjazdu, czy windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Wejście  oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Przed wejściem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille̕a.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wszystkie osoby oczekujące na przyjęcie przez funkcjonariusza przebywają w poczekalni znajdującej się tuż za wejściem i poruszają się po budynku w obecności funkcjonariusza Policji.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Zespół Dzielnicowych w Lipnie, 64-111 Lipno, ul. Leszczyńska 5

 

To budynek dwukondygnacyjny. Do pomieszczeń policyjnych, znajdujących się na parterze budynku, prowadzą schody (brak podjazdu, czy windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Wejście  oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Przed wejściem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille̕a.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wszystkie osoby oczekujące na przyjęcie przez funkcjonariusza przebywają w poczekalni znajdującej się tuż za wejściem i poruszają się po budynku w obecności funkcjonariusza Policji.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Zespół Dzielnicowych w Osiecznej, 64-113 Osieczna, ul. Leszczyńska 5B

 

To budynek dwukondygnacyjny. Do pomieszczeń policyjnych, znajdujących się na piętrze budynku, prowadzą schody (brak podjazdu, czy windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Wejście  oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Przed wejściem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille̕a.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wszystkie osoby oczekujące na przyjęcie przez funkcjonariusza przebywają w poczekalni znajdującej się tuż za wejściem i poruszają się po budynku w obecności funkcjonariusza Policji.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Zespół Dzielnicowych w Rydzynie, 64-130 Rydzyna, ul. Rzeczypospolitej 6a

 

To budynek dwukondygnacyjny. Do pomieszczeń policyjnych, znajdujących się na piętrze budynku, prowadzą schody (brak podjazdu, czy windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Wejście  oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Przed wejściem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille̕a.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wszystkie osoby oczekujące na przyjęcie przez funkcjonariusza przebywają w poczekalni znajdującej się tuż za wejściem i poruszają się po budynku w obecności funkcjonariusza Policji.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Zespół Dzielnicowych w Święciechowie, 64-115 Święciechowa, ul. Strzelecka 6

 

To budynek jednokondygnacyjny, do którego prowadzi wejście z poziomu gruntu i wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.

 Wejście  oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Przed wejściem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille̕a.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wszystkie osoby oczekujące na przyjęcie przez funkcjonariusza przebywają w poczekalni znajdującej się tuż za wejściem i poruszają się po budynku w obecności funkcjonariusza Policji.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Zespół Dzielnicowych we Włoszakowicach, 64-140 Włoszakowice, ul. Zalesie 9a

 

To budynek dwukondygnacyjny. Do pomieszczeń policyjnych, znajdujących się na piętrze budynku, prowadzą schody (brak podjazdu, czy windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Wejście  oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Przed wejściem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille̕a.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wszystkie osoby oczekujące na przyjęcie przez funkcjonariusza przebywają w poczekalni na piętrze budynku znajdującej się tuż za wejściem i poruszają się po budynku w obecności funkcjonariusza Policji.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Zespół Dzielnicowych w Wijewie, 64-150 Wijewo, Brenno, ul. Jeziorna 3

To budynek dwukondygnacyjny. Do pomieszczeń policyjnych, znajdujących się na piętrze budynku, prowadzą schody (brak podjazdu, czy windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Wejście  oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Przed wejściem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille̕a.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wszystkie osoby oczekujące na przyjęcie przez funkcjonariusza przebywają w poczekalni na piętrze budynku znajdującej się tuż za wejściem i poruszają się po budynku w obecności funkcjonariusza Policji.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Koordynatorzy:

podinsp. Marzena Kasińska – Koordynator  ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

dane kontaktowe: adres e-mail marzena.kasinska@po.policja.gov.pl, tel. 47-77-31-624;

asp. szt. Monika Żymełka – Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej  oraz cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych oraz dostępności strony BIP

dane kontaktowe: adres e-mail monika.zymelka@po.policja.gov.pl, tel. 47-77-31-687;

Jerzy Ratajczak – Koordynator  ds. dostępności architektonicznej

dane kontaktowe: adres e-mail jerzy.ratajczak@po.policja.gov.pl, nr tel. 47-77-31-466.

(podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami   Dz.U. 2019 poz. 1696).

Powrót na górę strony