Aktualności

Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Regionu IPA Leszno

26.02.2016r.

 

W dniu 25 lutego 2016 roku w godzinach 18.00-20.30 na świetlicy w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 8 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Regionu IPA Leszno.

Zebranie otworzył Przewodniczący Regionu IPA Leszno kolega Piotr Biliński, który przywitał zebranych, dziękując za przybycie. Powitał również przybyłych zasłużonych członków Regionu IPA Leszno Grażynę Zimnoch i Pawła Żaka.

Jako prowadzącego zebranie, jednogłośnie wybrano Piotra Bilińskiego, na protokolanta, również jednogłośnie, wybrano Mariolę Wiśniewską.

Prowadzący zebranie ogłosił, że uprawnionych do głosowania jest 14 osób, a zebranie, zgodnie ze statutem, jest prawomocne.

P. Biliński przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono żadnych poprawek i uwag. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili porządek zebrania.

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, na przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej jednogłośnie wybrano Sławomira Skrzypczaka.

W dalszej części zebrania kolejno przedstawiono sprawozdania z działalności Regionu IPA Leszno za lata 2013-2015 i tak:

- sprawozdanie z działalności Regionu przedstawił Przewodniczący Piotr Biliński,

- sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik Mirosław Kamiński,

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Jacek Urban.

Przewodniczący przedstawił plan pracy na rok 2016,

Po zakończeniu wystąpień uchwałą nr 1, jednomyślnie, udzielono absolutorium ustępującemu Prezydium.

W dalszej części zebrania zgłoszono kandydatów do Prezydium (alfabetycznie):

 • Andrzejewska Dorota

 • Białek Hubert

 • Biliński Piotr

 • Jawornicki Bogdan

 • Kamiński Mirosław

 • Maćkowiak Adam

 • Morawski Jan

 • Skrzypczak Ireneusz

 • Szał Henryk

 • Turek Maciej

 • Tyczyński Mateusz

 • Urban Jacek

 • Wiśniewska Mariola

 • Zimnoch MarekKoledzy: Turek Maciej, Tyczyński Mateusz i Morawski Jan nie wyrazili zgody na kandydowanie do Prezydium.


Pozostałe osoby jednogłośnie zostały wybrane do Prezydium.

Po ukonstytuowaniu się Prezydium wybrano jego władze i tak:

- Przewodniczący - Piotr Biliński

- Sekretarz - Adam Maćkowiak

- Z-ca Sekretarza - Bogdan Jawornicki

- Skarbnik - Mirosław Kamiński

- członkowie - Dorota Andrzejewska

- Hubert Białek

- Henryk Szał

- Marek Zimnoch


Komisję Rewizyjną tworzą:

- Przewodniczący - Jacek Urban

- członkowie - Ireneusz Skrzypczak

- Mariola Wiśniewska


Na zakończenie zebrania Przewodniczący w imieniu całego Prezydium podziękował za wybór i zaufanie.

Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat organizacji obchodów 20-lecia Regionu IPA Leszno. P. Biliński poinformował o tym co zostało już przygotowane i konieczności pozyskania dodatkowych środków na ich organizację. Koleżanka Dorota Andrzejewska została poproszona o rozpytanie na temat wynajęcia sali na uroczystą galę w Wilkowicach. Natomiast kolega Jacek Urban poproszony został o przygotowanie projektu logo na 20-lecie.


Na koniec zebrania Przewodniczący Piotr Biliński jeszcze raz podziękował wszystkim za przybycie.


Powrót na górę strony