Warunki przyjęć na praktyki studenckie

13.04.2015r.

 

WARUNKI PRZYJĘĆ
NA PRAKTYKI W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI
W LESZNIE
 
Na podstawie Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052)

WARUNKI PRZYJĘĆ

NA PRAKTYKI W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

W LESZNIE

 

Na podstawie Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich(Dz.U. Nr 127, poz. 1052)

 

 

I. Wymaganedokumenty

Kandydaci zainteresowani odbyciem praktyk w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie składają osobiście lub przesyłają pocztą następującedokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o praktyki w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie;
 2. skierowanie ze szkoły/uczelni na praktykę lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni;
 3. kserokopia dowodu osobistego i legitymacji szkolnej/studenckiej;
 4. zakres (program) praktyki;
 5. kserokopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 6. dane i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk w szkole / na uczelni;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
 8. dwa egzemplarze umowy (wzór poniżej) podpisane przez osobę ubiegającą się o odbycie praktyk w KMP w Lesznie
 9. inne dokumenty zgodnie z wymaganiami kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych; 
   

II. Termin i miejsce składania dokumentów
Kandydat, który ma zamiar odbywać praktykę w KMP w Lesznie składa dokumenty zaadresowane na Wydział Zaopatrzenia Kadr i Szkolenia KMP w Lesznie ul. 17-go Stycznia 8, 64-100 Leszno.

UWAGA:

 

Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez wskazaną komórkę organizacyjną. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie zobowiązuje Policji do przyjęcia studenta na praktykę.

III. Kryteria i terminy rozpatrywania dokumentów

 

 1. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie dokumenty złożone we właściwym terminie (co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki).
 2. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia dokumentów o odbycie praktyki jest:
       - zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez ucznia/studenta komórki organizacyjnej
       - możliwości organizacyjne komórki organizacyjnej w terminie realizacji praktyki.
 3. Kandydat otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.

 

IV. Przebieg praktyki

 1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyki zainteresowany:
       - zapoznaje się z zasadami odbywania praktyki w Policji,
       - zapoznaje się z celami i zadaniami oraz strukturą organizacyjną Policji,
       - odbywa szkolenie z zakresu BHP i ppoż,
       - zapoznaje się z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.
 2. Odbywanie praktyki polega na obserwacji i uczestnictwie studenta w zadaniach realizowanych we właściwych komórkach organizacyjnych KMP w Lesznie.
 3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.

 

V. Dodatkowe informacje na temat odbywania praktyk

 1. Praktyki w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie są nieodpłatne.
 2. Policja nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania jak również wyżywienia w czasie trwania praktyki.
 3. Policja nie refunduje kosztów przejazdu na praktykę

 

Dodatkowych informacji na temat odbywania praktyk udzielają pracownicy Wydziału Zaopatrzenia Kadr i Szkolenia KMP w Lesznie pod nr tel.  47 77 31 473

 umowa_o_praktyke

doc formularz_zgloszeniowy

doc oswiadczenie_o_niekaralnosci

 pdf ustawa_o_praktykach_absolwenckich

Powrót na górę strony