Wykorzystywanie drogi w sposób szczególny

Wykorzystywanie drogi w sposób szczególny

 

W Y T Y C Z N E 

IMPREZY NA DROGACH W RAMACH WYKORZYSTANIA DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

I. Obowiązki organizatora art. 65a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2023r poz. 1047 zwanej dalej p.r.d. )

II. Terminy:

Zgodnie z art. 65b ust. 2 pkt 1 p.r.d organizator imprezy przesyła w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia kopię wniosku do właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji.

III. Wykaz dokumentów, które organizator imprezy na drogach jest obowiązany dostarczyć komendantowi wojewódzkiemu Policji.

art. 65b ust. 3 p.r.d. określa, że – Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;

2) rodzaj i nazwę imprezy;

3) informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;

4) informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;

5) wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;

6) podpis organizatora lub jego przedstawiciela.


 

Zgodnie z art. 65b ust 4 p.r.d – do wniosku należy dołączyć:

1) szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;

3) program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;

4) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3;


 

Jednym z wymaganych elementów wniosku jest plan, który zgodnie z dyspozycją cytowanego niżej przepisu obejmuje poszczególne elementy:

art. 65a

3. Organizator imprezy jest obowiązany:

3) sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy na terenie poszczególnych województw, obejmujący:

a) listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,

WAŻNE: Za służbę porządkową należy rozumieć wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną ( zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009r o bezpieczeństwie imprez masowych zwanej dalej u.b.i.m. ) Członkowie wymienionych służb powinni posiadać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie wykonywania zadań odpowiednio dla członka służby porządkowej i informacyjnej/kierownika do spraw bezpieczeństwa. Zgodnie z wskazanym przepisem należy wskazać dane firmy wraz z kierownikiem do spraw bezpieczeństwa a także przedstawić kopię dokumentów potwierdzających ich uprawnienia. Obowiązek zapewnienia służb porządkowych przez organizatora imprezy wynika z dyspozycji art. 65a ust 2 pkt 2 p.r.d. w odniesieniu do art. 65h ust. 3 p.r.d. Straż pożarna czy wolontariusze nie posiadają wymaganych uprawnień i mogą działać jedynie wspomagająco przy organizowanym zabezpieczeniu imprezy. Sposoby obliczania ilości służby porządkowej przy organizowaniu imprezy na drodze należy ustalić według zasad wskazanych w u.b.i.m.

b) pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją. Opracowana i uzgodniona z Komendantem Miejskim Policji w Lesznie lub policjantem upoważnionym. Uzgodnienie powinno być potwierdzone dokonanym wpisem w dokumentacji.

c) rodzaj i ilość środków technicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 8, oraz miejsce ich rozlokowania,

d) rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwym dysponentem jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Uzgodnienie winno być pisemne i dołączone do materiałów.

e) sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,

f) oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,

g) rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,

h) organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy,

i) sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy - przed imprezą i w trakcie jej trwania; ).

5) zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;

Organizując wnioskowaną imprezę należy wywiązać się ze swych ustawowych obowiązków m.in. tych do których organizator został zobligowany do przeprowadzenia z Policją, będą to:

1) uzgodnienia przebiegu trasy lub miejsce imprezy ( art. 65a ust. 3 pkt 2 lit. a p.r.d. )
2) stosowania się do poleceń dotyczących prawidłowego zabezpieczenia ( art. 65a ust. 3 pkt 2 lit. b p.r.d. )

3) dokonania wspólnego objazdu trasy lub miejsca imprezy ( art. 65a ust. 3 pkt 2 lit. c p.r.d. )

4) ustalenia terminów wspólnych spotkań organizowanych w celu uzgodnienia spraw związanych z zabezpieczeniem imprezy ( art. 65a ust. 3 pkt 5 p.r.d. )

5) udzielenia dokładnych informacji dotyczących imprezy ( art. 65a ust. 3 pkt 10 p.r.d. )

6) uzgodnienia planu określającego sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy ( art. 65a ust. 3 pkt 3 p.r.d. )

PODSTAWA PRAWNA:


 

  • Podstawowym aktem prawnym dotyczącym wykorzystania dróg w sposób szczególny jest Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2023.1047 z późn. zm.). Zgodnie z art. 65 wymienionej ustawy, zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.

  • Ustawa z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 616 ) Do imprez wymagających korzystania z drogi w sposób szczególny nie stosuje się przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, z wyłączeniem przepisów regulujących organizację oraz uprawnienia służby porządkowej.

  • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023r. poz. 775 ) W sprawach nieuregulowanych w art. 65-65h cyt. Ustawy Prawo o ruchu drogowym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (t.j. Dz.U.2011 nr 183 poz. 1087).

Ewentualne pytania proszę kierować do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie tel. 47 77 31 280 

 

           

 

Powrót na górę strony